Görevleri

Personel Daire Başkanlığı / İdari Tayin Şube Müdürlüğü

Sorumlu Olduğu İş ve İşlemler   :

1.Akademik ve İdari personel kadro cetvellerinin sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak.

2.Kadro iptal-ihdas, dolu-boş derece ve unvan değişikliği, açıktan atama, kullanma izni ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

3.Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlarının istedikleri çeşitli izleme istatistiksel bilgileri formlarını hazırlamak ve gönderilmesi gereken tarihlerde zamanında ulaştırılmasını sağlamak.

4.Aylık Miadlı evrakların gönderilmesi.

5.Üniversitemiz WEB sayfasındaki Personel D. Bşk. ile ilgili değişiklikleri takip ve düzenlenmesini sağlamak.

6.Personel Daire Başkanlığı’nın ayniyat ve demirbaş eşya ile ilgili taşınır mal kayıt kontrol sorumlusu olarak gerekli işlemleri yürütmek.

7.Açıktan ve Yeniden atanacak idari personele kurum sicil numarası vererek Atama Onaylarını hazırlamak ve imzaya sunmak. İmzadan gelen atama onayını üst yazı ile kişinin yeni görev yerine ve ilgili birimlere bildirmek, emekli sicil numarasının ilgili birimden istenilmesi,. Açıktan ve yeniden atanan personele ait bilgilerin sisteme girişini yapmak.

8.İdari personelin hizmet birleştirme işlemleri talep yazısını yazmak, hizmet birleştirme ve intibak onaylarını (askerlik, öğrenim,vb.) hazırlamak, imzaya sunmak ve hizmet birleştirmesi yapılan personelle ilgili yazışmaları tamamlamak ve ilgili birimlere bildirilmesini yapmak.

9.Her mali yılbaşında yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanmasını ve vize işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

10.Faaliyet, Birim Performans Raporu ve İdari personel giyim listelerini hazırlamak.

11.Personel Daire Başkanlığına ait maaş, harcırah ve çeşitli giderlerin ödenmesi ile ilgili mutemetlik iş ve işlemlerini yapmak.

12.Birim İdari Personelinin İlişik kesme, maaş nakil ilmühaberini ve hizmet belgesini düzenlemek.

13.Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istemek, kurum sicil numarası vermek. Naklen ve kurum içi ataması yapılacak personelin Atama Onaylarını hazırlamak ve imzaya sunmak. İmzadan gelen atama onayını üst yazı ile kişinin çalıştığı kuruma ve yeni görev yerine göndermek, kurumdan gelen maaş nakil ilmühaberine istinaden göreve başlatmak ve ilgili birimlere bildirmek. Naklen Atanan personele ait bilgilerin sisteme girişini yapmak ve naklen gelen personelin özlük dosyalarının incelenerek alınmasını sağlamak.

14.Üniversitemize Naklen atama ile yeni göreve başlayan personelin eğitim, nüfus vb. bilgi girişlerini yapmak ve takip etmek.

15.İdari Personelin Terfi onaylarını hazırlamak, imzaya sunmak ve ilgili birimlere bildirilmesini yapmak.

16.4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince idari personelin üye kayıtları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

17.Kamu Görevinden çıkartılanların listelenmesi ve takibi.

18.Üniversitemiz Kadrolarına atanmak üzere başvuran kişilere uygun görülmediğine dair yazışmaların yapılması.

19.İdari personelin 2547 sayılı kanunun 13/b–4 maddesine göre görevlendirilmelerini yapmak, kurum içi ve dışı işlemlerinin kayıtlarını girmek ve takip etmek.

20.İdari personelin disiplin, soruşturma, inceleme ve disiplin cezası ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, idari personel programından ceza işlemlerini takip ve kontrol etmek.

21.İdari personelin askere sevk ve tehir işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ücretsiz izin (Doğum,Askerlik,vb.) olurlarının alınması ve ilgili birimlere bildirilmesi, askerlik dönüşü ve ücretsiz izin dönüşü göreve başlatılmaların ilgili birimlere bildirilmesi,, askerlik bilgilerinin ve ücretsiz izin bilgilerinin personel programına girilmesi.

22.İdari Personelin emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak (Emeklilik Belgesinin hazırlanması, ilgili birim ve kurumlara bildirilmesi), Personel ve hitap programlarında düşülmesi.

23.Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği’nin öngördüğü eğitim faaliyetlerini, TODAİ ve İSG eğitim faaliyetlerini yürütmek ve gerekli çalışmaları yapmak. Aday memurlara ve diğer memurlara yaptırılan hizmet içi eğitim programlarının sonuçları hakkında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bilgi vermek.

24.İdari personelin görevde yükselme eğitim planını, el kitaplarını hazırlamak, gerekli işlemleri yapmak ve güncelliğini takip etmek.

25.İdari personelin istifa ve müstafi işlemlerinin yapılmasını sağlamak (istifa ve müstafi olurlarının alınması ve ilgili birimlere bildirilmesi) personel programına girilerek arşiv kayıtlarına aktarılması.

26.İdari personel alımı ile ilgili ilanları (KPSS) hazırlamak, yayınlatmak ve sonuç formlarını göndermek.

27.İdari personelin İlgili Makama yazısını vermek.

28.İdari personelin ders görevlendirmelerini yapmak

29.Naklen ayrılan idari personel için görüş sormak, uygun veya uygun değil yazısını yazmak, özlük dosyalarını atandıkları kuruma göndermek.

30.İdari personelin mal bildirimi beyannamelerinin takibini yapmak, sicil dosyasına takılmasını sağlamak.

31.İdari personelin yıllık, mazeret ( evlenme, doğum, vb. ) gibi izinlerinin işlemlerini personel programı izin bilgileri işlemlerine kayıt ve takip etmek.

32.İdari personelin hastalık izin ve raporlarını işleme koymak ve takip etmek.

33.Üniversitemizde 657 S.D.M.K. 4/B maddesi uyarınca görev yapan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerinin yapılarak takip edilmesi 

34.İdari personelin pasaport talepleri ile ilgili işlemleri yapmak.

35.İdari personelin kimlikleri ile ilgili bir kayıt defteri tutmak ve personele kimlik çıkarılmasını sağlamak ve bilgi girişlerini personel programına kaydetmek.

36.Aday memurlarının asaletlerinin tasdik edilmesi için gereken her türlü işlemleri yapmak.

37.İş Güvenliği ve Sağlığı eğitim ve diğer yazışmalarını Takip etmek.

38.Kamu Yararına ücretsiz çalışma yazılarını takip etmek ve düzenlemek.

39.Bilgi edinmek üzere müracaat eden idari personelin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca Bilgi Edinme ve BİMER’ e gerekli cevap yazılarının yazılması.

40.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesi uyarınca son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara ait gerekli kontrollerin yapılarak kademe ilerlemesinin yapılması.

41.HİTAP ve personel Programına ilgili bilgilerin girilmesi.

42.Kurumlardan gelen yazıların birimlere gönderilmesi ve yazışmalarının yapılması.

43.Yukarıda yazan konuların dışında da Kurum içi ve Kurum dışı gelen yazıların havale edilmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanarak cevaplanmasını sağlamak.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, Cuma