Görevleri

Personel Daire Başkanlığı / Akademik Tayin Şube Müdürlüğü

Sorumlu Olduğu İş ve İşlemler:
1.Akademik personelin 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmelerini yapmak ve takip etmek, programa kaydetmek.
2.Yönetim unvanına sahip akademik personelin; senato, kurul ve komisyonlarda görevlendirilenlerin kayıtlarını takip etmek, iş ve işlemlerini yapmak.
3.Kurumlardan gelen toplantı, görevlendirme, bilirkişi vb. yazıların takip ve yazışmalarını yapmak.
4.4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince akademik personelin üye kayıtları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
5.İdari görevleri bulunan Akademik personel listesinin takip ve kontrolünü yapmak
6.Akademik personelin pasaport talepleri ile ilgili işlemleri yapmak.
7.Öğretim elemanlarının disiplin işlemlerini YÖKSİS sistemine işlemek.
8.Akademik personelin, disiplin soruşturması ve disiplin cezası ile ilgili işlemlerin yürütülmesini, bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
9.Akademik Personelin alımı ile ilgili ilanları hazırlamak ve duyurusunu yapmak (Basın ilan Kurumu, Resmi gazete Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfası).
10 Öğretim elemanlarının intibak hizmet birleştirme işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve onaylarının hazırlanarak ilgili birimlere bildirilmesini yapmak.
11.Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılıp, göreve başlayan, devam eden ve görevlerinden ayrılan öğretim elemanlarının ilgili tüm programlara bilgi girişlerini ve güncellemelerini yapmak.
12.Açıktan atanan öğretim elemanlarının emekli sicil numaralarını kadro yerlerinden istemek ve personel sistemine girmek.
13.Akademik personelin istifa işlemlerinin yapılmasını sağlamak. (İstifa olurlarının alınması ve ilgili birimlere bildirilmesi)
14.Öğretim elemanlarının emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak.(Emeklilik belgesinin hazırlanması ve Sosyal GüvenlikKurumuna gönderilmesi, ilgili birimlere bildirilmesi)
15.Akademik personelin hizmet belgesini düzenlemek.
16.Öğretim elemanlarının YÖKSİS sistemine giriş için şifrelerinin dağıtımı ve girişlerin kontrol etmek.
17.Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçlarının takibi ve Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
18.Açıktan veya yeniden alınacak öğretim elemanlarının kurum sicil numarası vererek atama onayını hazırlayıp imzaya sunmak ve yazışmalarını yapmak.
19.Naklen atanacak öğretim elemanları kurumlarından muvafakat istemek, muvafakat geldiğinde hizmet belgesine göre atama onayı hazırlayarak kurum sicil numarası verip imzaya sunmak ve yazışmalarını yapmak. 
20.İlana çıkacak Akademik kadrolar için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından aktarma ve kullanma izni için YÖKSİS sistemine girerek gerekli izinlerin alınması ile ilgili iş ve işlemler ile dolu, boş, saklı akademik kadroların takibini yapmak.
21.Öğretim elemanlarının derece, kademe ve kıdem terfilerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve onaylarının alınarak ilgili birimlere bildirilmesi işlemlerini yapmak.
22.Rektör seçimleri ve dekan teklifleri ile ilgili işlemleri yapmak
23.Akademik personelin mecburi hizmetlerini takip etmek ve personel programına veri girişi yapmak.
24.Akademik personelin kadro derecelerinde meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak.
25.Öğretim Üyeleri ile ilgili yayınlanan ilana istinaden 15 günlük süre içinde başvuruları almak  ve diğer işlemleri yapmak.
26.Öğretim elemanlarının askere sevk ve tehir işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Ücretsiz izin olurlarının alınması ve ilgili birimlere bildirilmesi, askerlik dönüşü göreve başlatılması ile Yrd.Doç., Öğr.Gör., Okt., Arş.Gör., Uzman, Çevirici, Eğt-Öğr.Planlamacısı kadrosunda olanların askerlik nedeniyle görev sürelerinin yeniden belirlenmesi işlemlerini yaparak ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
27.Öğretim elemanlarının ücretsiz izin iş ve işlemlerini yapmak.
28.Göreve başlama, ayrılış ve unvan değişikliği işlemlerini ilgili birimlere bildirmek
29.Akademik personelin görev süresi uzatma formlarını ve onaylarını hazırlayıp, imzaya sunmak, birimlere gönderilmesini sağlamak.
30.Rektörlük kadrosuna alınacak öğretim elemanlarının iş ve işlemlerini yaparak, başvurularını almak ve ilgili jürilere başvuru evraklarının teslimatını yapmak.
31.1416 Sayılı Kanun uyarınca YLSY işlemlerini yapmak.
32.TUS-YDUS ile ilgili işlemleri yapmak.
33."Dumlupınar Üniversitesi Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ile "Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" ile ilgili işlemleri yapmak.
34.Akademik personelin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında üniversitemizce düzenlenecek olan eğitimlere katılımlarının takibini yapmak.
35.2547 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlilerinin işlemlerini yapmak.
36.Yabancı uyruklu personel istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak.
37.ÖYP öğrencileri ile ilgili işlemleri yapmak.
38.Kurumlar tarafından istenilen cevabi yazıların veya istatistiki bilgilerin hazırlanarak gönderilmesi.
39.Öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanun’un 39. maddesine göre yurt dışı görevlendirme işlemlerini yapmak.
40.Öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanun’un 38. maddesine göre yurt içi görevlendirme işlemlerini yapmak.
41.Akademik personelin mal bildirimi beyannamelerinin doldurulmasını sağlamak, muhafaza etmek ve kayıt altına almak.
42.Ü.A.K. yapmış olduğu üniversitemize gönderilen doçentlik ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
43.Kurum dışından veya kurum içinden öğretim elemanlarının ders görevlendirmelerinin yapılmasını sağlamak.( 2547 Sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında)
44.Naklen ayrılan akademik personelin özlük dosyalarını atandıkları kuruma göndermek, naklen gelen personelin özlük dosyalarının incelenerek alınmasını sağlamak.
45.Öğretim elemanlarının yıllık ve mazeret (evlenme, doğum, ölüm gibi) izinlerinin işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak.
46.Öğretim elemanlarının hastalık izni ve raporlarını işleme koymak ve takip etmek.
47.Akademik personel kimlikleri ile verilecek diğer kimlikler için kayıt defteri tutmak  ve personele kimlik çıkarılmasını sağlamak.
48.Daire Başkanlığımız web sayfasının hazırlanması ve güncellenmesini, ilan ve duyuruların yapılmasını sağlamak.
49.Öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanun’un 39. maddesine göre yurt içi görevlendirme işlemlerini yapmak.
50.Akademik Tayin Şubesinin, günlük devam cetvelini zamanında hazırlamak ve takibini yapmak.
51.Kurumlar tarafından istenilen cevabi yazıları veya istatistiki bilgileri hazırlayarak göndermek. 
52.BİMER veya Üniversitemize bilgi edinmek üzere müracaat eden akademik personelin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca gerekli cevap yazılarını yazmak ve sisteme girmek.
53.Akademik personel ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat takibini yapmak.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2014, Pazartesi